#3814: SPACE BUS

 |,----.,----.,----.,--.\   ALL ABOARD THE SPACE BUS TO JUPITER !!!!!
 ||  ||  ||  ||  \\                       
 |`----'`----'|----||----\`.  GAS / BONK / ZZZZZZZZZZZZZZZ      
 [      |  -||- __|(|                      
 [ ,--.   |____||.--. |  100,000 YEARS LATER !!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 =-(( `))-----------(( `))==                      
jrei`--'       `--'    ZZZZZZZZZZZZZ

ASCII Art Farts

via #3814: SPACE BUS.

Comments are closed.